Lorem ipsum

Lorem ipsum

 
 

WYDZIAŁ MECHANICZNY

PROJEKTY

A+ / A-

 


Automatyk–robotyk kluczowy zawód XXI wieku.

   

  Politechnika Łódzka na podstawie umowy z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju realizuje w latach 2012 – 2015 projekt Automatyk – robotyk  - kluczowy zawód XXI wieku .

  Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) „Szkolnictwo wyższe i nauka”,

  Działanie 4.1 „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”,

  Poddziałanie 4.1.2 „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”.

  Realizacja projektu polega na specjalnym trybie kształceniu na studiach stacjonarnych kierunku automatyka i robotyka na dwóch Wydziałach Politechniki Łódzkiej: na Wydziale Mechanicznym (WM) oraz na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki (WEEIA).   

  Uczestnicy tych studiów mają możliwość:

  • otrzymania wysokich stypendiów 1000 zł wypłacanych przez 9 miesięcy w roku  - dla 50 % najlepszych studentów w danym roku akademickim. Na I roku stypendia są wypłacane  od stycznia 2012 r. według rankingu punktowego obowiązującego przy przyjęciach na studia.

  • opieki ze strony doświadczonych nauczycieli akademickich dla małych grup studenckich

  • fakultatywnego udziału w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki

  • udziału w wizytach studyjnych w instytucjach naukowych, naukowo-badawczych i zakładach wdrażających nowoczesne technologie

  • udziału w projektach zespołowych „Od pomysłu do produkcji” (WM)

  • udziału w projektach zespołowych prowadzonych metodą „Project-based Learning” (WEEIE)

  • udziału w zaawansowanych, ponadprogramowych kursach podwyższających kwalifikacje inżynierskie

  • uczestnictwa w stażach po III roku z dodatkowym wynagrodzeniem dla studentów

   

  Więcej informacji  na stronie o projekcie - przejdź do strony .

  Kontakt z grupą projektową :

  dr inż. Agnieszka Kobierska

  Specjalista ds. koordynacji i przydziału obciążeń na Wydziale Mechanicznym

  Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn, bud. A22, pok. 325a

  email: agnieszka.kobierska@p.lodz.pl

  tel.: 42 631 23 03


Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

   

  Indywidualny projekt kluczowy „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”.
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii
  Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy
  Poddziałanie 1.1.2. Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

  Celem projektu jest ukierunkowanie realizowanych prac badawczych w branży lotniczej na dziedziny, które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw z SGPPL "Dolina Lotnicza".

  Cel ten jest zgodny z celem głównym POIG "Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa". Rozwiązania technologiczne, które powstaną w wyniku realizacji projektu wpłyną na rozwój polskich firm lotniczych, podniesienie poziomu ich innowacyjności a poprzez to rozwój gospodarki zarówno w skali regionalnej, jak i w skali kraju. Implementacja uzyskanych w projekcie wyników będzie służyć wzrostowi zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej zarówno w sferze B+R jak i w sferze produkcji. Szybki wzrost technicznego zaplecza naukowego (w tym infrastruktury naukowo-badawczej) na najwyższym poziomie światowym umożliwia podejmowanie realizacji badań naukowych bardzo zaawansowanych służących transferowi wiedzy do przemysłu lotniczego.

  Realizacja zadań we wspólnym projekcie z wykorzystaniem indywidualnych osiągnięć i kompetencji partnerów daje podstawę do wypracowywania rozwiązań innowacyjnych, ich wdrożenia, modernizacji istniejącego stanu technicznego, służących konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłowych jak też jednostek naukowo - badawczych. Program i rezultaty projektu dzięki unikalnemu sprzężeniu z przemysłem pozwolą na racjonalizację i zwiększoną efektywność wykorzystania środków publicznych przeznaczanych na naukę. Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET „Dolina Lotnicza”.


  Koordynatorem projektu jest Politechnika Rzeszowska a partnerami konsorcjum projektowego są: Politechnika Lubelska, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Instytut Lotnictwa, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych.


  Politechnika Łódzka współuczestniczy w realizacji następujących zadań badawczych:

  ZB 1 Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych stopów lotniczych

  ZB4 Opracowanie nowej prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni plantowych


  W projekcie zaangażowane są zespoły wykonawców z następujących Jednostek Wydziału Mechanicznego:
  - Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn  http://ioitbm.p.lodz.pl/
  - Instytut Inżynierii Materiałowej http://www.iim.p.lodz.pl/

  Bieżące informacje o projekcie: http://pkaero.prz.edu.pl

Fabryka Inżynierów XXI wieku

   

  Fabryka Inżynierów XXI wieku budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej- Przejdź do strony www projektu
Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego.

   

  Dostosowanie infrastruktury edukacyjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej do prognozowanych potrzeb i oczekiwań rynku pracy województwa łódzkiego poprzez zakup wyposażenia przeznaczonego do nowoczesnych metod nauczania - Przejdź do strony www projektu

Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych.

   

  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

  Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii,

  Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez  jednostki naukowe,

  Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

  Projekt ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców i poprawę bezpieczeństwa indywidualnego.

   

  Celem projektu jest dostarczenie nowego i innowacyjnego rozwiązania w zakresie kompozytów włóknistych, przydatnego przedsiębiorcom oraz kreowanie popytu ze strony przedsiębiorców na to rozwiązanie.

   

  Cele szczegółowe:

  • pozyskanie instytucji i przedsiębiorstw do współpracy w projekcie,

  • zaangażowanie pracowników naukowych do realizacji zadań projektu (w tym kobiet),

  • zaangażowanie studentów i doktorantów w realizację projektu (w tym kobiet),

  • utworzenie nowych miejsc pracy (w tym dla kobiet),

  • zwiększenie liczby wdrożeń,

  • zgłoszenie wynalazków do ochrony patentowej,

  • komercjalizacja wyników prac B+R,

  • utworzenie nowych etatów badawczych

  • opracowanie nowych rozwiązań technologicznych,

  • przygotowanie publikacji związanych z wynikami prac badawczych,

  • przygotowanie wstępnych dokumentacji techniczno – technologicznych do zastosowań praktycznych.

  Dla zrealizowania celu projektu zostanie opracowana termiczno-ciśnieniowa metoda łączenia warstw różnego typu balistycznych materiałów włókienniczych, w tym impregnowanych  wstępnie żywicami polimerowymi (preimpregnatów), a w konsekwencji wytworzenia innowacyjnych kompozytów o różnej strukturze i kształcie.

  W tym zakresie badania naukowe zostaną wsparte seriami doświadczeń obejmujących oddziaływanie ciśnienia, wysokich temperatur, czasu, itp. na założone konstrukcje kompozytów. Eksperymenty będą prowadzone m.in. z wykorzystaniem specjalistycznej prasy i szeregu form, które pozwolą na wytwarzanie kompozytów włóknistych o wielowarstwowej i spójnej strukturze oraz ściśle określonych właściwościach balistycznych. W toku realizacji prac zostanie wykonanych kilka modeli, a następnie prototypów nowoczesnych balistycznych osłon osobistych oraz kompozycji materiałowych do opancerzania środków transportu i obiektów stałych, których produkcja w przyszłości, według opracowanej technologii uściślonej w ramach prac wdrożeniowych, będzie uruchomiona w krajowych zakładach przemysłowych. Będą to kompozytowe: osłony osobiste, takie jak: hełmy kulo- i odłamkoodporne; balistyczne tarcze ochronne; wkłady do kamizelek kulo- i odłamkoodpornych; kompozycje materiałowe służące do opancerzania, środków transportu, np.: pojazdów samochodowych, samolotów transportowych, śmigłowców; kompozycje materiałowe do zabezpieczania obiektów stałych, np. banków, budynków użyteczności publicznej. Prototypy nowych wyrobów zostaną wykonane na bazie najnowszych materiałów balistycznych, jakie pojawiły się w ostatnich latach na rynku światowym i według najnowocześniejszych technologii. Ich przygotowanie będzie wymagało przeprowadzenia wielokierunkowych badań, których wyniki umożliwią optymalizację wykonanych modeli.

  Przygotowane będą wstępne dokumentacje techniczno-technologiczne odnoszące się do zastosowań praktycznych gotowych do użycia/wdrożenia. Wyniki projektu uzyskają ochronę patentową.

  Koordynatorem projektu jest Instytut Technologii Bezpieczeństwa MORATEX a partnerami konsorcjum projektowego są: Politechnika Łódzka, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

  W projekcie zaangażowany jest zespół badawczy z Katedry Wytrzymałości materiałów i Konstrukcji www.mechmat.eu

  Bieżące informacje o projekcie: www.kompozyty.poig.eu

   

  Projekt współfinansowany przez

  Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego