WYDZIAŁ MECHANICZNY

OGŁOSZENIA DZIEKANATU - Studia Stacjonarne

A+ / A-

2019.10.17

Likwidacja grupy M6 na MiBM sem 1.

W semestrze zimowym 2019/20 na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn semestr 1, zostaje zlikwidowana z dniem 21 października grupa studencka M6.
Wszyscy studenci, którzy byli przypisani do tej grupy zostaną poinformowani (email) indywidualnie o nowym przydziale.

 

dziekan

PRODZIEKAN DS. STUDENCKICH

Dr Bartłomiej Zagrodny

godziny przyjęć : poniedziałek 10.00-12.00, środa 10.00-12.00,

sobota zjazdowa 9.00-11.00

Dziekanat pokój 211,

e-mail: vdeanmech.students@adm.p.lodz.pl tel. 42 631 22 00 

2019-10.04

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie.

 

Lista placówek w których można wykonać badania lekarskie - pobierz

2019-10-02

Przedłużanie elektronicznych legitymacji

Przedłużanie elektronicznych legitymacji studenckich rozpocznie się dnia 14. października.

 

2019-10-02

Studenci, którzy powtarzają semestr dyplomowy zobowiązani są do składania, co 2 tygodnie raportów ze stanu zaawansowania pracy dyplomowej osobiście do dziekanatu W. Mechanicznego pok. 215

 

2019-09-30

Godziny obsługiwania studentów i doktorantów przez Sekcję Obsługi Świadczeń Al.Politechniki 3a

pon. 9:00-11:00, 12:00-14:00

wt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

śr. nieczynne

czw. 9:00-11:00, 12:00-14:00

pt. 9:00-11:00, 12:00-14:00

Soboty weekendów zjazdowych:

SOŚ-Al.Politechniki 3a, w godzinach 9:00-13:00 5.10 12.10 26.10 16.11

SOŚ-Ks.Skorupki 10/12 pok. 103, w godzinach 9:00-13:00 23.11 30.11


2019-09-27

Studenci semestru 1 studiów stacjonarnych II stopnia r.ak.2019/2020

Uroczystość immatrykulacji odbędzie się w dniu 30.09.2019 roku (poniedziałek) w aud. 5M10 (im. A. Sołtana), bud. A19, godz. 9:00. Obecność obowiązkowa. Zajęcia rozpoczynają się wg planu zajęć dnia 01.10.2019 r.


2019-09-27

Listy osób przyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia w roku akademickim 2019/2020.

 

Rekrutacja wrześniowa pobierz pdf


2019-09-24

Listy studentów 1 semestru, z podziałem na grupy w roku akad. 2019/2020r.


Automatyka i Robotyka


Energetyka


Inżynieria Materiałowa


Mechanika i Budowa Maszyn


2019-09-24

Każdy Student, który odbył badania lekarskie, przed złożeniem orzeczenia lekarskiego zobowiązany jest do wykonania jego dwóch kopii.

UWAGA: nie będzie możliwe wypożyczenie oryginału później (np. w celu wykonania kopii na praktyki).


2019-09-24

Zapisy na przedmioty obieralne

Studenci III semestru studiów drugiego stopnia proszeni są o zapisywanie się na przedmioty obieralne w języku obcym do 25 września 2019 r.! Zapisy odbywają się na stronie internetowej webdziekanat.p.lodz.pl

 


2019-09-20

Ważne informacje dla dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów

 

1. Po odbiór legitymacji Studenci zgłaszają się do Dziekanatu (od dnia 01.10.) –poprzez system kolejkowy, godziny 11.00-14.00 (piątek nieczynne)- z następującymi dokumentami:
-potwierdzenie opłacenia ubezpieczenia NNW i OC (wydrukowany certyfikat)-nr konta oraz wysokość składki na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka „dla studentów”- ubezpieczenia NNW OC,
- ksero potwierdzenia wpłaty za legitymację studencką (nr konta oraz kwota podane w zawiadomieniu o przyjęciu),
- oryginał orzeczenia lekarskiego (wcześniej należy wykonać 2 kopie dla siebie, UWAGA: nie będzie możliwości późniejszego wypożyczenia orzeczenia w celu wykonania kopii).2. Po odbiorze legitymacji studenckiej należy pobrać hasło do elektronicznej poczty Politechniki Łódzkiej;
3. Kontakt ze wszystkimi pracownikami (dydaktyka , Dziekanat itp.) tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ- pracownicy posiadają adresy imię.nazwisko@p.lodz.pl;
4. Obecność na wszystkich rodzajach zajęć obowiązkowa;
5. Godziny pracy Dziekanatu 11.00-14.00 (pon,wt,śr,czw.), w piątek Dziekanat nieczynny.
6. W Dziekanacie obowiązuje  System kolejkowy;
7. Studenci zobowiązani są odbyć szkolenie BHP w formie elektronicznej, które znajduje się na stronie www.mechaniczny.p.lodz.pl, zakładka dla studentów, szkolenie BHP dla studentów I roku studiów; 

 

2019-09-19

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2019/2020.

 

Rekrutacja wrześniowa pobierz pdf


2019-09-18

W dniach 23-27 września będą nowe godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof.PŁ

Godziny przyjęć Dziekana dr hab. inż. Łukasza Kaczmarka prof.PŁ :

poniedziałek (23.09.br.), 12.00-14.15

wtorek (24.09.br.), 9.00-10.30

czwartek (26.09.br. ), 9.00- 11.00.

piątek (27.09.br.), 10.30 -12.00

2019-09-17

Zaproszenie na inaugurację roku akademickiego 2019/2020

Uroczysta immatrykulacja dla studentów przyjętych na pierwszy rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w roku akademickim 2019/20 odbędzie się 30 września 2019r. o godzinie 9,00 w audytorium 5M10 im. A. Sołtana (budynek A-19), obecność obowiązkowa. Obowiązuje strój galowy.

 

szkola

2019-09-17

Ubezpieczenie NNW+OC rok akademicki 2019/2020

Szanowny Studencie pamiętaj o opłaceniu składki za ubezpieczenie na rok akademicki 2019 / 2020 W celu potwierdzenia ubezpieczenia należy zgłosić się do dziekanatu wraz z dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia w INTERRISK TU SA VIG otrzymane na swój adres e-mail.

więcej

2019-09-11

Likwidacja grupy IP2 na sem 3.

W semestrze zimowym 2019/20 na kierunku inżynieria produkcji, semestr 3, zostaje zlikwidowana grupa studencka IP-2. Wszyscy studenci, którzy byli w roku akademickim 2018/19 (semestr letni, 2) przypisani do grupy studenckiej IP-2, zostali przypisani do grupy studenckiej IP-1 .

 

2019-07-25

Listy osób przyjętych i nieprzyjętych na studia stacjonarne w roku akademickim 2019/2020.

 

Automatyka i Robotyka - pobierz pdf.

Energetyka - pobierz pdf.

Inżynieria Materiałowa -pobierz pdf.

Mechanical Engineering - pobierz pdf.

Mechanika i Budowa Maszyn - pobierz pdf.

Osoby nieprzyjęte na studia - pobierz pdf.


2019-07-16

Stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Termin składania wniosków o stypendium Ministra Szkolnictwa Wyższego i Nauki. Przedstawianie kandydatur studentów do stypendium obowiązuje do dnia 20.09.2019r.

 

Obowiązuje Komunikat Prorektora ds. Studenckich z dnia 17.07.2019 r. w sprawie zasad przedstawiania przez studentów kandydatur do stypendium ministra i proszę się z nim zapoznać - Dokument. pdf

 

2019-06-25

Zmiany w świadczeniach pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich rok akademicki 2019/2020

Regulamin wraz z załącznikami oraz odpowiednie Komunikaty prorektora ds. studenckich dotyczące świadczeń pomocy materialnej dla studentów i uczestników studiów doktoranckich znajdują się na stronie PŁ w zakładce Studenci: pomoc materialna dla studentów

Studenci, którzy powtarzają semestr dyplomowy zobowiązani są do składania, co poniedziałek raportów ze stanu zaawansowania pracy dyplomowej osobiście do dziekanatu Wydziału Mechanicznego do pokoju A22a/215/IIp.

UWAGA dotyczy ubezpieczeń zdrowotnych.

Od 1 stycznia 2019 r. sprawami ubezpieczeń zdrowotnych w całości zajmuje się Dział Spraw Studenckich, osoby które będą chciały zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię bezpośrednio składają odpowiednie dokumenty w Dziale Spraw Studenckich p.103 bez konieczności potwierdzania ich statusu przez dziekanat.

 

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich.

UWAGA Studenci, którzy nie posiadają ważnych badań lekarskich, lub którym kończy się ważność badań w najbliższym czasie, zobowiązani są zgłosić się do Dziekanatu w celu zamówienia skierowania na badania. W przypadku nieposiadania ważnych badań lekarskich student nie zostaje dopuszczony do zajęć co może być podstawą do skreślenia z listy studentów.

Podstawa prawna: Komunikat Prorektora ds. Edukacji PŁ w sprawie badań lekarskich kandydatów na studia oraz studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej.

 

Badania wstępne osób zakwalifikowanych na studia pierwszego i drugiego stopnia

 

Osoby przyjęte na studia otrzymują skierowanie na badania wstępne wraz z decyzją o przyjęciu na studia.

Otrzymane po badaniach wstępnych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał dostarczyć do dziekanatu (pok. 210)

 

Uwaga otrzymane po badaniach wstępnych oraz okresowych orzeczenie lekarskie należy skserować dwukrotnie, kopie zachować dla siebie, a oryginał zwrócić do dziekanatu (pok. 210)

 

Istnieje kategoryczny zakaz wrzucania pod drzwi wszystkich pokoi w Dziekanacie wszelkiego rodzajów dokumentów.

Informuję, że dokumenty takie będą niszczone.

Dziekan Wydziału Mechanicznego

prof. dr hab. inż. Tomasz Kubiak

STYPENDIA-KONTA BANKOWE

Studenci, którzy ubiegają się (po raz pierwszy lub u których zmieniło się konto bankowe) o stypendia z pomocy materialnej zobowiązani są podać za pośrednictwem poczty elektronicznej PŁ na adres: elzbieta.borowiecka@p.lodz.pl danych w postaci: imienia, nazwiska, wydziału, numeru indeksu, nazwy banku i numeru konta bankowego.

 

STUDENCIE,

NIE MA WYPŁATY STYPENDIUM BEZ PODANIA NUMERU KONTA BANKOWEGO W KWESTURZE, SEKCJA STYPENDIALNA, ul. Żwirki 36.

WYPŁATA STYPENDIUM ODBYWA SIĘ TYLKO POPRZEZ PRZELEW NA KONTO.

Studencie

Wszystkie wzory wniosków, regulaminy, komunikaty Rektora dotyczące kwot stypendiów, terminów składania wniosków, wytyczne dotyczące składania dokumentów o pomoc materialną, informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego

p.lodz.pl – zakładka STUDENCI - POMOC MATERIALNA